Camellia returns to Lake Whitehurst, Azalea explores Fleet Bay